Yu stap hia:Hau > Products > Security > Kain>Lainmal

Lainmal

Sampela Samting Bilong Ol Mani

Ol i kolim tu ol i kolim pepa bilong ol pepa, na ol i kolim ol blev o ol oit, ol i yusim planti man long lukautim pam bilong ol man i yusim long ol samting i gat strong. Na tu, ol i wokim long ol ain na i no gat laplap. Maski long nau, bilong inapim ol mak bilong ol kastama, yumi ken kamapim tu ol i gat ol han long skin bilong skin. Wanem samting moa, ol nupela winoves i gat strongpela ston na ol i ken stretim ol samting i stret long ol man i ken i stap long han bilong ol man na larim ol man i stap long en. ol kastaman i pilim olsem ol i amamas. Planti taim ol i wokim long ol ring i bikpela tru na i gat ol man i no gat pait na ol i no gat pait. Olsem na planti man i save mekim wok long ol gras i stap long en, na ol i save mekim wok long ol gras i stap long en.

SS chainmail glove with wrist strap

Glos bilong SS chainmail i gat ston long hang


SS chainmail glove with extended cuff

Gluv bilong SS chainmail i gat ol i go longpela hap bilong en.


LNius:Kabon steel, stainless steel, lait aluminium, aluminium anodized, titanium, bras, kopa, ston, na tul.Pasin Bilong Wok

LPasin Bilong Samting: Riveting, butting na welding.

LPasin wank: Yurop 4 insait long 1 i kam.

LOl i kisim marasin long naun: Ston sink, blakpela klos, gras.

LSais bilong ol lip: XXS, XS, S, M, L, XL, na tu, ol i ken stretim.

LOl i gat kain kain han.

1. Yupela i ken senis.

2.

3.

Ol i ken senisim 5 - pela pinga i gat kuk na longpela.

5.

LPasim ol samting:Ol i ken mekim wok long polypropylene, nailon, stainless steel o ol i ken senisim.

LKala i pasim: Waitpela, retpela, grin, blupela, brown, oren, na sampela.

LStap strap / kuf sta:Yu inap senisim.

LSampela save moa: Ol i ken pasim draameter bilong wia na singsing.


 SS Chainmail glove against a blade

Glos bilong SS Chainmail i go antap long wanpela blas

SS Chainmail glove against a knife

Glos bilong SS Chainmail long wanpela nail

Tripela pinga tes

SS chainmail glove anti puncturing test

SS chainmail glove antis i gat ron


L ol samting bilong anti-korrosion na ros.Ol i stap long han bilong ol stainless steel.

Em i bikpela strong na i gat strong.

Ol samting i no inap senis na i no hatwok.

Mi no gat planti samting bilong wokim.

Mi no inap lukautim gut...

L Reversible ston.

Mi mekim sampela samting moa.

SS chainmail glove suitable for the restauran

Glos bilong SS chainmail i stret long ol man i ken mekim wok long haus

SS chainmail glove suitable for the slaughterhouse

Glosen SS i stret bilong kilim i dai


Ol i save mekim wok long ol samting i stap long en, ol i save mekim ol samting i stap long en.

L Family kuk.

L Restaurant kuk.

L Supermarket.

Slaughterhouse.

Ol i save wokim ol samting bilong wokim.

L Laboratory traim.

Gavman i save salim.


 • Ol i save kolim ol bleksa

  WokLainmail:1. Ol i save kolim ol samting long rot bilong wokim ol samting.Ol man i save brukim ol laplap i go long kaikai, na ol i brukim, na ol i tromoi moa. Ol i katim na kisim ol laplap i kam long...

 • Ol samting ol i save kolim ol samting i bin kamap long ol man i save mekim ol samting i kamap long ol.

  I hatwok tru long katim ol arapela winv, na han i save lukautim gut.Ol anti-cut wins ol i winim tru wok bilong anti-cut na ol i no pasim wok, na dispela i mekim na ol i kamap bikpela samting bilong lu...

 • Samting ol i mas makim pepa bilong ol pel

  Painim pelOl i wanpela kain masin i ken lukautim han bilong ol man. I gat narapela narapela narapela narapela wok bilong lukautim ol, olsem na ol i yusim ol long kain kain ples. Taim yu makim ol hanpl...

 • Rot bilong putim maus i gat rop

  Rot bilong witiOl i bin wokim ol piksaI gat rop i hatwok tru. Pastaim, ol i putim wanpela rop i stap long en, na ol narapela rop i save putim long rop. Ol i save putim ol rop i go daun na putim stret....

 • Pasin bilong ol man i wok long drapery

  Em i tok, ol man i mekim wok bilong ol i stap long en.DraperyI brukim ol i go long drapery, na drapery, em drapery.Drapery i save drapery i save karim moa long en. Em i mas senisim strong bilong ol sa...

 • Ol i save was gut long putim ain

  Ol i save was gut long putim olI go long maus:1. Pasin bilong putim maus i stret wantaim sais bilong en, olsem na em i mas kamapim klia sais bilong en na i gat bikpela hevi.Planti taim ol i save wokim...

 • Wanem ol gutpela samting i kamap long haus bilong wokim haus?

  Wanem ol gutpela samting i save helpimmI gat ol i stap long hausLong wokim haus?Long wok bilong sanapim haus, ol i ken tok ol i stap long olgeta hap. Yumi no save long ol gutpela samting bilong en na ...

 • Ol i gat as na i gat ol samting i stap long haus

  Long tingting bilong ol man i ting kampani bilong mipela i save luksave long planti man i kam long haus1 Â Professional, dispela wok i gat wanpela lain i wokim ol wokman, ol i gat saveman na ol samtin...

leave your message